ఎంతనిఎంతని??

PHOTOPAULM. com

తేనియలు గ్రోలుతున్న తుమ్మెదని అడగనా,

ఆ పూల మకరందపు మత్తుఎంతని??

మధు రాగమాలపించే కోయిలమ్మనడగనా,

అలమావిచిగురు మత్తుఎంతని??

చందమామకై కాచుకున్న చకోరాన్ని అడగనా,

వెన్నెల వెచ్చనిదనమెంతని??

తుషారబిందువుని అడగనా,

భానుకిరణాల వెచ్చనిదనమెంతని??

ఇవిగాక నిన్ను నీనడగనా…

నాపై నీకున్న ప్రేమ ఎంతని??

——–

2017©Sri Sudha K

Haritodyamam.

image

naa talli telangaana medalo
pachhalu podigenduke ee haritodyamam….

guppuna karbanamodulutunai
ballu kaarkhaanalu,
oopuri salapaneekunnai
janaavaasala ranagonadwanulu,
veeti nadumana jikki
kaalakootam mingutunnam…

pachhani chettaite,
karbanamtaa tini, praanavaayu nistundi,
mandutendalo godugai kaastundi,
moham chaatese mabbunu-
pilichi, laalinchi – kuriselaa chestundi…

anduke pratina boonudaam,
harita haaramlo bhaagamai
mokkalni penchudaam…
bhaavitaaralanu batukanniddam,
talli telangaana medalo haritahaarameddam…

talli telangaana medalo
pachhalu podigenduku ee haritodyamam…

Happy New Year

image

Sands of the hourglass are slipping up fast
Another year is gonna become past..
Fasten ur belts
to take up the rides..
For, another year is unfolding…
In a few moments from now..

Forget the stains left by the current year..Hope for the best in the coming year..
U have added an year to ur expertise…
So welcome in the new year with all ease..

There were resolutions forgotten
And promises broken..
But,make sure this time..
U r not going to redo them…
Learnt from the mistakes..
U have grown lil wise..
SO make sure this time..
U got to stick to each of them…

With much merry n fun..
Let’s just welcome the New Year run….

image

Posted by Sri Sudha from WordPress

How nice could it be…

image

As I was staring at those fallen leaves..
My thoughts started knitting weaves..
How nice could it be..
If i could shed all my worries n pains..
Just as the trees did it during the fall…
If i could grow still stronger..
As the tender leaves from rakes..
How nice could it be..
If i bore the flowers of smiles forever
spreading the scents of cheer n joy..
Now i could pen..
That this would be my new resolution..
I shall shed all my fears n bear the blossoms of smiles…

Posted by Sri Sudha from WordPress