Rathasaptami …రథసప్తమి

రథసప్తమి…

ఆర్కపత్రంబు,బదరీ ఫలంబు కూడి చేయు మాఘ సప్తమీ స్నానంబు…ఆరోగ్యప్రదంబు,
మనసార రవిని గొలుచుటకు-
మల్లె, కనకాంబర,మరువకమ్ము కూడిన కదంబమొకటి గట్టినాను,
ఒక్కొక్కటిగా ఎంచి మంచి చేమంతులు దెచ్చినాను,
తులసి దళమ్ము త్రిలోక్యవంద్యుని తపముగొరకు గూర్చుకున్నాను,
ప్రత్యక్ష నరాయణుని పూజకై పరవన్నము జేసినాను,
చిక్కుళ్ళ రధమొకటి భానుమూర్తునకు బహుచక్కంగా జేసి-
సప్తమీ తిధి యందు..సర్వపాప హరునకు, నా శక్తికొలది సేవ జేసినాను…
ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యంబులనిచ్చు ఆదిత్యునికి ఆ విధిన అర్చనంబడసినాను.

Sri Sudha k

Rathasaptami …రథసప్తమి

రథసప్తమి…

ఆర్కపత్రంబు,బదరీ ఫలంబు కూడి చేయు మాఘ సప్తమీ స్నానంబు…ఆరోగ్యప్రదంబు,
మనసార రవిని గొలుచుటకు-
మల్లె, కనకాంబర,మరువకమ్ము కూడిన కదంబమొకటి గట్టినాను,
ఒక్కొక్కటిగా ఎంచి మంచి చేమంతులు దెచ్చినాను,
తులసి దళమ్ము త్రిలోక్యవంద్యుని తపముగొరకు గూర్చుకున్నాను,
ప్రత్యక్ష నరాయణుని పూజకై పరవన్నము జేసినాను,
చిక్కుళ్ళ రధమొకటి భానుమూర్తునకు బహుచక్కంగా జేసి-
సప్తమీ తిధి యందు..సర్వపాప హరునకు, నా శక్తికొలది సేవ జేసినాను…
ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యంబులనిచ్చు ఆదిత్యునికి ఆ విధిన అర్చనంబడసినాను.

Note: ఇత్తడి గిన్నెలోని నైవేద్యం నా చెలియ “భాను గోగినేని” ఇంటిది. …

Sri Sudha k

Avadhapuri deepaavaLi. ..

దశాబ్దాల పెనుగులాటకు,
చక్కనైన ఫలితమిది. ..
రామరాజ్యమన్న మాటకు,
నవ శకానికి నిజమైన నాంది ఇది…
అవధపురికి నేడు వచ్చె అసలైన దీపావళి. …

వాకిళ్ళను అలికినాము,
రంగు ముగ్గులేసినాము ,
పూల తోరణాలు గట్టినాము,
తీర్ధ జలములు తెచ్చినాము,
దీప మాలికలను బెట్టినాము,
రామయ్యను కొలిచేందుకు కరసేవకులమైనాము….
అవధపురికి నేడు వచ్చె అసలైన దీపావళి. ..

పంచ భూతలను వెండి ఇటుకలుగ జేసి,
యేటి లోని రొజులన్ని స్తంభాలుగ మలచి,
షోడశ ఉపచారములను మూర్తులుగ చెక్కి,
అష్టదిగ్పాలకులను మందిర భుజములుగ జేసి,
మనోవాక్కాయ కర్మలను అంతస్తులుగా పేర్చి,
రామయ్యను కొలిచేందుకు కరసేవకులమైనాము….
అవధపురికి నేడు వచ్చె అసలైన దీపావళి. ..

©️ Sri Sudha K

Polala Amavasya 2

imageSignificance of using yam plant for pooja: Yam is the only such plant, even when pulled out completely from the earth, will grow back. Yes, yam is dug out from soil and used as vegetable in many dishes. We need not plant it again. If watered again, yam plant would grow in the soil, where we dug out. For this reason, yam is considered as the symbol of fertility, and so is worshipped as goddess.

Procedure of the pooja:
On the auspicious day of Polala Amavasya women wake up early and clean the house then prepare prasadam. This pooja will performed by married women so Poleramma will safe guard their children from the diseases and death. Mostly diseases like Chicken-pox and Small pox. Because of the Rainy season flu like diseases spread easily for children so, women will perform the pooja to protect their children from diseases.They offers pooja to poleramma as per Sri sookta and chanting Shakthi or devi Mantra, Astrotram, 108 names of gouri devi etc “Raksha Thoram” or “Rakstha Daaram”(Sacred Thread – seven lines of white thread dipped in wet turmeric and a turmeric root(pasupu kommu) is tied to it) is also Worshipped during the Pooja. Women tie Raksha Daaram in their necks for gals and for boys(only below 12years) around their waist to seek her blessings.More about the pooja:
Polala Amavasya is mostly a local festival in Andhra Pradesh, Telangana and it is also observed in Karnataka, Tamilnadu and Orissa. Polala Amavasya is also known as Pithori Amavasya. Women worship yam plant or yam as Poleramma at puja place and offer shodashopachar puja to the Goddess. Goddess Poleramma vratam/puja is quite similar to the Goddess Sheetal Saptami puja observed in North India.Goddess Poleramma
She is the local diety, who guards the village borders(polimeralu), preventing the evil winds of illness from entering into the village. She guards children from infectious diseases.—————————————–
You can read the vrata katha/kada Here

Polala Amavasya

Hello…this is me…

image
Me today ...all set for pooja

Polala AMAVSYA….

image
Poleramma talli- yam plant

image
Full view...

Naivedyaalu idigo….

image
Gaarelu

image
Boorelu

image
Mukkala pulusu

image
Daddojanam - curd rice

You can know about the story of Polala Amavasya Here

The story goes this way:
Once there used to live seven brothers. All of them had children. The wives of all the seven brothers wished to perform the Polala Amavasysa Vratham. But the kid of the last brother dies and hence all of them were unable to perform the Vrat. As if someone dies in a house, the whole family cannot perform any Vratams or celebrate any festivals.

This process continued for six years. And each year the kid of the last brother used to die. On the seventh year also, when the kid of the seventh brother dies, the wife of the seventh brother fears that the wives of other brothers would scold her and accuse of her being the reason for they not being able to perform the Vrat, she hides the dead body of the kid in the home and goes to perform the Vrat.

In the night after the Vrat, the wife of the seventh brother takes the dead kid on her shoulder to the Poleramma temple on the outskirts. She cries looking at her dead kid. In the mean time the Goddess Polerama who has just started towards the village for patrolling, sees the seventh brothers wife and asks the reason for her worry.

The wife replies that, this the body of her seventh dead son and every year her sons have been dying for the past seven years because of which she or the wives of other brothers were not able to perform the Polala Amavasya Vratam. This year she did not inform the death of her seventh son and performed the Vrat along with others. She brought the dead kid here and was crying.
The Goddess felt sad for her and showed mercy on her. She gave her some Akshintalu (Turmeric rice grains) and asked her to sprinkle them in the place where she had buried the other kids and call them by their names.

The seventh brother’s wife, did as told by the Goddess. As she called out the name after sprinkling the Akshintalu(holy Rice), each of her son came alive.

She returned home with all the seven kids. Everyone asked how she was able to get her seven kids back? She narrated the whole story of what happened.

From that day onwards, everyone in the village started performing the Polala Amavasya Vratam.

*This vrata is performed on Sravana Bhula amavasya -The last day in the lunar month of Sravana. All married women, perform this vrata for the wellbeing of their children. Yam plant or yam is worshipped as goddess POLERAMMA. Gaarelu,boorelu and soup(pulusu) of  seven vegetables are prepared for the offering. A washerwomen or a dog is supposed to be fed today.

The significance, procedure and other details can be read Here

Varalakshmi Vratam 2016

image

image

image

image

image

Our “Varmaha Lakshmi” ….

I have been busy with the proceedings these days. I am happy that things went on well and I could complete the pooja well. Thanks to my dear daughters who helped me out in carrying out and oraganising the pooja in grand manner. Proud to be blessed with such loving and caring daughters.

Krishna padakeertanam

image

Nee padakeertanam chetumu krishnaa,
Okka saari mamu brovagaraavaa,
Ita mamu brovagaraavaa……

Yamunamma vasudevuku-
– daari nosagangaa,
Aadi seshude-
– nee godugavvangaa,
Alanaadu madhuranu veedi-
– nisiraatri gokulam jerinaavu…. (nee pada)

Yasodaa tanayudavai
  Gokulaana kalayaadinaavu,
Ninu goolchutaku
  Vachhina rakkasimookanu,
Aatala maatuna,
  Guttuga mattubettinaavu …(nee pada)

Gopabaalura goodi
Saddulaaraginchaavu,
Gokulamloni prati inta,
Venna dongilinchaavu… (nee pada)

Mannu tinnavu
-mandalincha vochhina ammaku,
Bramhandamanta nota joopinavu,
gopikala ullamulu dochi,
Yamuna teeramuna,
Raasakeli salpinaavu…(nee pada)

Muralee gaanamto
Prati madi dochinaavu,
Govardanametti
Gokulaanni gaachinaavu,(nee pada)

Vrindaavanamanta
Nee aananda roopame,
Prati gopika madi
Nee aalayame…(nee pada)

Radhaamadhaveeyam….

image

సంద్యా సమయమున …
యమునా  తీరమున ,
బృందావనమందు  ,
సరసములాడనే  శ్రీ  మాధవుడు … (2)

నీలి  మేఘస్యాముడు    ,
రాధా  మాధవుడు , మురళీ  గానముతో ,
సమ్మోహన  పరిచనే ,
సరసములాడనే  శ్రీ  మాధవుడు …(2)
కస్తూరి  తిలకమెట్టి ,
జాజి  పూల  మాలతొడిగి  ,
మయూఖ  పించమెట్టి   ,
మోహన  రూపుడు ,
సరసములాడనే  శ్రీ  మాధవుడు .. (2)
_——————————————-
Radhaa hrudayaaravindam,
Virindaavana mukutaraajam,
sarvam govindamayam,
Aananda suswaroopam,
Radhaamadhaveeyam….

_——————————————-
Radhaa hrudayaaravindam,
Virindaavana mukutaraajam,
sarvam govindamayam,
Aananda suswaroopam,
Radhaamadhaveeyam….

राधा बिचारी… करती रही इंतज़ार…

image

जमुना के तट पर, राधा बिचारी…
करती रही इंतज़ार…।।2।।
फिर भी न आए… मोहन प्यरे,
राधा बिचारी…
करती रही, करती रही इंतज़ार…।।2।।

मुरली बजा कर, मन मे बस गये,
माखन चुरा कर, मोहित कर गये..
ग्वालों के संग, गय्या पाले..
गोपियों संग, रास रचाये…
वृन्दावन म,े हर कदम पर..
छाप छोड़ क…यूँ ही चले गये ।।

जमुना के तट पर, राधा बिचारी…
करती रही इंतज़ार…।।2।।
फिर भी न आए… मोहन प्यरे,
राधा बिचारी…
करती रही,करती रही इंतज़ार…।।2।।

यशोदा मय्या का आंगन सूना,
नन्द राज का दिल भी सूना,
कैसे कर गये कान्हा…
तुम कैसे कर गये कान्हा??

जमुना के तट पर, राधा बिचारी…
करती रही इंतज़ार…।।2।।
फिर भी न आए… मोहन प्यरे,
राधा बिचारी…
करती रही इंतज़ार…।।2।।

एक बार तो , लैट के आते,
दर्शन दे कर..मन बेहलाते..
जमुना के तट पर, राधा बिचारी…
करती रही इंतज़ार…।।2।।
फिर भी न आए… मोहन प्यरे,
राधा बिचारी…
करती रही इंतज़ार…।।2।। े

Posted by Sri Sudha from WordPress

Konte vaadamma krishnudu…

image

Muddu momula vaadu
Mungita nadyadi naadu..
Nanduni intaa
Taa kannayyaga melaginaadu…
Kontevaadamma krishnudu..
kontevaade, bahu kontevaade…

Vennale dochinaadu..
Gopemmala ullamule dochinaadu..
Paalu taagi
Okkudutuna raaksine goolchinaadu…|| konte ||

Rotiki gattanga..
Rendu chetlane goolchinaadu..
Eetapallakeeli
gardhabamune jaminaadu..|| konte ||

Gopabaaluri toni
govulanu gaachinaadu
Muraligaanamuto
Mukti maargamune joopinaadu || konte ||

Okkudutuna..
Maduguloki dookinaadu..
Kaaleeyudi talapaina..
Naatyame jesinaadu || konte||

Govardana giri netti..
Gokulaanni gaachinaadu..
Gomugaa joochinammaku..
Bramhaandamanta joopinaadu || konte ||

Sri Sudha from wordpress.com