నీకై….

మంచు కురిసే వేళలో…

మది మురిసిపోయింది…

నీ తలపుల జడివానలో,

తడిసి పులకించింది…

నీ రాకకై నిరీక్షణలో,

పూలదారై నిలిచింది….

నిను జేరి మురిసేందుకు,

ఉరుకులపరుగుల బయలుదేరింది…