ఎంతనిఎంతని??

PHOTOPAULM. com

తేనియలు గ్రోలుతున్న తుమ్మెదని అడగనా,

ఆ పూల మకరందపు మత్తుఎంతని??

మధు రాగమాలపించే కోయిలమ్మనడగనా,

అలమావిచిగురు మత్తుఎంతని??

చందమామకై కాచుకున్న చకోరాన్ని అడగనా,

వెన్నెల వెచ్చనిదనమెంతని??

తుషారబిందువుని అడగనా,

భానుకిరణాల వెచ్చనిదనమెంతని??

ఇవిగాక నిన్ను నీనడగనా…

నాపై నీకున్న ప్రేమ ఎంతని??

——–

2017©Sri Sudha K

Author: Sri Sudha K

So many things keep me busy...but I just found a way to store them forever. There is so much of Telugu in here as I just love my mothertongue....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s