నీకై….

మంచు కురిసే వేళలో…

మది మురిసిపోయింది…

నీ తలపుల జడివానలో,

తడిసి పులకించింది…

నీ రాకకై నిరీక్షణలో,

పూలదారై నిలిచింది….

నిను జేరి మురిసేందుకు,

ఉరుకులపరుగుల బయలుదేరింది…

Author: Sri Sudha K

So many things keep me busy...but I just found a way to store them forever. There is so much of Telugu in here as I just love my mothertongue....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s